Astrologian perusteet

» Lyhyt tähtien selityksen historia
» Planeetat - Sisäiset keskukset
» Eläinradan merkit
» Aspektitaulukko
» Ihmisen elämänkaari planeettojen kiertoaikojen mukaan
» Mistä astrologinen tulkinta koostuu?
» Kartan kulmat
» Huoneiden merkityksestä
» Ihmissuhdeastrologian menetelmiä
» Ennustavan astrologian menetelmiä

Ennustavassa astrologiassa käytetään yleisesti neljää menetelmää: transiitteja, auringonpaluita, progressioista ja aurinkokaaridirektioita. Omia taiteenlajejaan ovat vielä horaari- ja mundaaniastrologia sekä ikävuosiharmoniat, mutta Suomessa näiden lajien osaajia on vähemmän. Lyhyesti kerrottuna näillä menetelmillä tarkoitetaan seuraavaa:

Transiitit: Transiittitulkinnassa verrataan eläinradalla liikkuvien planeettojen asemaa syntymäkartan planeettoihin ja akseleihin. Syntymäkartan planeettoja sanotaan transiittia vastaanottaviksi ja eläinradalla liikkuvia planeettoja transiittia tekeviksi planeetoiksi. Planeettaohituksia voidaan verrata myös asteroideihin ja planeettojen keskipisteisiin. Transiitit ovat yleisin ennustavassa astrologiassa käytetty menetelmä. Transiittien vaikutusajat riippuvat niitä tekevien planeettojen kiertoajoista. Kuun vaikutus voi rajoittua muutamaan vuorokauden tuntiin, kun taas Pluton transiitti voi kestää jopa pari vuotta. Henkilökohtaisella tasolla tärkeitä transiitteja ovat sosiaalisten (Jupiter ja Saturnus) ja kollektiivisten (Uranus, Neptunus, Pluto) planeettojen tekemät kulmat syntymäkartan henkilökohtaisille planeetoille ja kartan akseleille. Syntymäkartta voidaan piirtää paitsi ihmisille, myös erilaisille tapahtumille (esimerkiksi avioliitolle sen solmimisen hetkelle), yrityksille tai valtioille ja verrata transiitteja niitä vastaan.

Auringonpaluukartta: Noin vuoden voimassa oleva kartta, joka lasketaan vuosittain täsmälleen samalle asemalle syntymäkartan Auringon kanssa. Kartassa Aurinko on siis aina samassa merkissä ja minuutilleen samassa asteessa kuin syntymäkartan Aurinko. Muiden planeettojen ja akselien sijainnit sekä Auringon sijainti huoneessa vaihtelee. Auringonpaluukarttaa voi tarkastella sellaisenaan tai sitä voi verrata syntymäkarttaan. Tulkinnan kannalta tärkeimmät tekijät ovat AP-kartan nousumerkki, nousumerkkiä hallitsevan planeetan sijainti, Auringon sijainti huoneessa sekä Kuun merkki- ja huonesijainti. Myös muille planeetoille voidaan piirtää paluukarttoja, esimeriksi kuunpaluukartat ovat voimassa Kuun kierron verran eli nelisen viikkoa.

Progressio- eli edistyskartta: Edistysmenetelmiä on useampia, mutta tavallisimmin käytetään sekundaariprogressiota. Siinä edistetään karttaa yhdellä vuorokaudella vuodessa. Esimerkiksi jos henkilö on syntynyt 5.6.1967 klo 05:20 Iisalmessa, niin vuoden ikäisenä piirretään hänelle kartta päivälle 6.6.1967. Muut tiedot pidetään samana. Tätä karttaa voidaan joko katsoa sellaisenaan tai verrata sitä syntymäkarttaan. Progressiot kuvaavat hitaita prosesseja ja ihmisen kehitystä. Edistyksissä Kuu on nopeimmin liikkuva planeetta, ja se vaihtaa merkkiä noin 2,5 vuoden välein. Tästä syystä sen tulkintaan kiinnitetäänkin eniten huomiota. Kaikki planeettojen ja akseleiden merkki- ja huonevaihdokset ovat kuitenkin merkittäviä, kuten myös planeettojen tekemät tarkat kulmat toisilleen.

Aurinkokaaridirektiot: Tämä menetelmä muistuttaa sekundaariprogressioita sillä erotuksella, että kaikkia kartan planeettoja ja akseleita edistetään yhdessä vuodessa Auringon vuorokaudessa kulkeman matkan verran. Tämä tarkoittaa karkeasti ottaen kartan edistämistä n. yhdellä asteella/vuosi. Aurinkokaaridirektioita on syytä verrata aina syntymäkarttaan, ja karttavertailussa etsitään tarkkoja planeettakulmia. Planeettakulmat ovat aktiivisia vuoden verran.

Horaariastrologia: Esitetään täsmällinen kysymys ja astrologi piirtää kartan sille hetkelle, kun on kysymyksen vastaanottanut ja sisäistänyt sen. Kysymys voi koskea lähitulevaisuuden, tiedossa olevaa tapahtumaa, mutta sen avulla voi etsiä myös kadonneita esineitä. Horaariastrologia sisältää runsaasti erikoissääntöjä, jotka on hallittava oikean tulkinnan aikaansaamiseksi.

Mundaaniastrologia: Menetelmä, jolla pyritään ennustamaan eri maiden tulevaisuutta. Tämä tapahtuu pääsääntöisesti kahdella tavalla: 1: Lasketaan kartta esimeriksi tutkittavan maan itsenäisyyspäivälle tai muulle merkittävälle päivälle, jolloin sen katsotaan syntyneen. Tällä kartalla voidaan tutkia esimeriksi transiitteja, auringonpaluita ja progressioita. 2: Piirretään vuosittain kartta tutkittavan maan pääkaupungin koordinaattien mukaan sille hetkelle, kun Aurinko saapuu Oinaan merkkiin, astroslangilla sanottuna Auringon oinasingressille. Tässä menetelmässä vuoden tapahtumia seurataan pääsääntöisesti kuukausitasolla uudesta kuusta alkaen. Tulkinnassa ovat tärkeitä erityisesti pimennykset ja kartan kulmille osuvat planeetat.

Ikävuosiharmoniat: Harvinainen menetelmä, jossa käytetään syntymäkartan kerrannaisia. Kukin harmoniakartta saadaan kertomalla syntymäkartan lähtötilanne, planeetat ja muut tekijät, tietyllä luvulla, esimerkiksi ikävuosiharmoniassa 9 ne kerrotaan yhdeksällä. Tämä kertoo siis 9-vuotiaan henkilön vuodesta. Saadut tulokset ylittävät useimmiten ympyrän asteluvun (360). Saaduista luvuista vähennetään ympyrän asteluku niin monta kertaa, että päädytään ympyrän astelukua pienempään lukuun ja saadut arvot sijoitetaan uudelle kartalle. Menetelmän käyttö ei ole suotavaa, mikäli syntymäkartan tiedot eivät ole erittäin tarkat. Karttaa tulkitaan sellaisenaan kuten auringonpaluukarttaa, mutta sitä on syytä verrata myös syntymäkarttaan.


 «TULOSTA TEKSTI

  | pages powered and designed by aboanet